Bocsáss meg, ember vagyok

Szerző: 

Címke: 

Oldalszám: 

270

Év: 

2007

Útmutató a gyakorlati élethez bibliai nézőpontból

Bevezetés

A Függetlenségi Nyilatkozat aláírásakor Benjámin Franklin így szólt a konferencia résztvevőihez: „Össze kell tartanunk, különben minden bizonnyal széthullunk”. Az előttünk, hívők előtt álló feladat nagy. Minden rendelkezésre álló kézre szükségünk van az eke szarván. Nincs idő jobbra vagy balra fordulni. - Gyülekezetként a Fejre, Jézus Krisztusra kell összpontosítanunk. Úgy kell az Ő Igéjét hirdetni, mint még soha ezelőtt. Himnuszait és dicséretét olyan hangosan kell zengeni, mint még soha, ha azt akarjuk, hogy csodás kegyelmének hangjai elérjék mindazokat, akik nyomorúságosak Nélküle. Olyan hívőkhöz is el kell érnie ennek a hangnak, akik nyomorultul érzik magukat bukásuk és bűntudatuk miatt. Dávid a 41. Zsoltár 1. versében ezt írta:

„Boldog, aki a nyomorultra gondol: a veszedelem napján megmenti azt az Úr.” A nyomorúság nem egyszerűen pénzhiányt jelent. A héber szó egy függő, lógó, himbálódzó dologra utal, ami olyan, mint ajtón a sarokvas. Gondolj azokra, akik elveszettek Krisztus nélkül. Azok, akik még sohasem fogadták el Őt, a menny és pokol között függenek az örök öröm és örök gyötrelem között. Sorsuk attól függ, hogy mi, keresztyének, mit teszünk azzal, amit kaptunk. Összegyűjtjük-e a nyomorultakat egységben haladva, Krisztus jó hírét hirdetve, vagy szétszórjuk őket egymással való veszekedéseink és vádaskodásaink által.

Gondolj egy másfajta nyomorúságra - azokra a hívőkre, akik elbuktak. A bűn szellemileg elszegényítette őket. Erejük megfogyatkozott. Nem fordulhatunk el a Gyülekezetben lévő nyomorultaktól és ellankadtaktól sem. „Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl” (Zsidókhoz írt levél 12:12). Óriási szükség van napjainkban az igazi építésre Jézus Krisztus Gyülekezetén belül.

Az örök váltság, amit Jézus bevégzett munkáján keresztül kaptunk, közös kötelék. Függetlenül felekezeti hovatartozásunktól, Isten elfogadott minket ama Szerelmesben, a Bárány vérén keresztül. A mezők fehérek, készek a könyörületesség, megbékélés és helyreállítás hiányától szenvedők aratására. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédben egy embert megvertek, kiraboltak, és otthagyták, hogy meghaljon. Sem a papnak, sem a lévitának nem volt ideje arra, hogy segítsen ennek az embernek a szükség órájában. Még azt sem akarták, hogy az út ugyanazon oldalán lássák őket vele! Lehet, hogy éppen egy vallásos rituálé, vagy áldozat bemutatására igyekeztek. „Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál” (I. Sámuel 15:22). Azért élünk, hogy vallásos normákat töltsünk be, vagy azért, hogy Krisztus nagy parancsának engedelmeskedve megosszuk Isten szeretetét, irgalmát és kegyelmét a rászorulókkal?

A hetvenes évek elején számos fiatal csat- lakozott gyülekezetünkhöz. Néhányuknak borzalmasan hosszú volt a haja, és rongyokban járt. Kinézetük ellenére többségük komolyan követni akarta Jézust, és az Ő Igéjéről akart tanulni. Követtek el hibákat. Néhányuknak nehezére esett a régóta beidegződött szokásokat megtörni. Mi, a gyülekezet vezetői megrabolhattuk volna ezeket a fiatalokat a Krisztussal való járás örömétől azzal, hogy a viselkedés polgári szabályait kényszerítjük rájuk. De sebeiket inkább bekötözni kellett, mintsem feltárni. Szolgáltunk feléjük, és sokuk Bibliaiskolába ment. Többségük mostanra lelkipásztor és misszionárius. Könyörületességgel és befektetéssel segítettünk nekik Isten követésében. Mi lett az eredmény? Gyümölcsöző életükön keresztül lelkeket vezettek Krisztushoz, és több nemzetet értek el. Kiváló képességeik az Isten kegyelméről való igaz kép felmutatásának eredményeként alakultak ki.

Sofóniás 3:17 Istene hallgat az Ó szerelmében. „Hallgat”, vagyis nyugszik, és csendben áll. Miközben Sátán - Jelenések 12:10 szerint az atyafiak vádlója - előhozza vadait, Isten megingathatatlan marad az Ő szeretetében. A bűn problémája már megoldódott, és Isten igazsága megelégíttetett. Isten az ördög vádaskodásaira egyszer s mindenkorra megfelelt a Golgotán. „És ők legyőzték azt a Bárány véréért” (Jelenések 12:11). Krisztus vére megvásárolta a Benne való helyzetünket, és Igéje ellát minket azzal az erővel, amelyen keresztül megtapasztalhatjuk ezt a helyzetet. Jézus mindenért megfizetett. Sátán legfőbb célja a gyülekezet elleni támadásában az, hogy elterelje figyelmünket erről az egyszerű igazságról. Ha egy tökéletesen működő autó tulajdonosa azt hiszi, hogy kocsija elromlott, akkor nem fog beszállni, és nem fogja vezetni azt. Krisztus Isten jobbján ül, kimondhatatlan hatalommal; de a jármű nem mozdul meg, mert tulajdonosa egy hazugságnak hisz! Ez Sátán stratégiája.

A zsoltáríró azt mondta: „lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint”. Krisztusban való helyzetünk, és az Ő bennünk lévő Igéje nélkül csak saját magunk szerint vagyunk képesek válaszolni a különböző helyzetekre - mi pedig csak por vagyunk. Ahelyett, hogy a port rúgnák, itt az idő a keresztyének számára, hogy „megálljanak, és nézzék az Úr szabadítását” (II. Mózes 14:13). A világ, csakúgy, mint egykor az egyiptomi hadsereg, megpróbálja bekeríteni a gyülekezetet. Ne morgolódjunk, panaszkodjunk vagy veszekedjünk egymással! Az ő nyugalma dicsőséges (Ézsaiás 11:10). Amint munkánkkal és terheinkkel elé jövünk, Ő nyugalmat ad nekünk. Krisztus Isten jobbján ül, és mi Benne vagyunk. Bizodalommal és erővel szolgálhatjuk Őt, tudván, hogy nincs semmi, ami elválaszthat minket az Ő szeretetétől.

„Zengjenek mások a hősnek, Ki megnyeri a szűnni nem akaró csatát; Neki, ki az elbukottak és megtörtek között Tovább halad felfelé tartó útján; Őt üdvözöljék, fejére koszorút tegyenek, néki szóljon daluk, Kit a jó sors kiválasztott, és boldog, mert szeretik nagyon. Az én üzenetem más legyen, s érjen el bajba jutott lelkeket; S könyörülő beszédem balzsama gyógyítsa be a bukás okozta sebeket; Hadd suttogjam: „Előre, fel! A bátorság végül győz, ne félj!” S zengem én, ki Kudarccal vacsorált . Zengem ezt annak, ki elbukik.” - Alfred J. Waterhouse

Még nincs értékelve